Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulaminy

 

 

 

.


 

ZAPOZNAJ SIĘ A UNIKNIESZ NIEPRZYJEMNOŚCI !!!!

 


.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB PZW

2011r.

.

 


.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

na terenie działania Okręgu PZW w Gorzowie Wlk.

2011r.

.


.

Zarządzenie nr. 101/2010

Burmistrza Lubniewic z dnia 30 kwietnia 2010 roku

W sprawie : zasad udostepnienia do celów amatorskirgo połowu ryb na jeziorze Lubiaż w Lubniewicach

 

 


 

 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu

+++++++

UWAGA!!!

Zmiana do regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu

...


 

REGULAMIN ZAWODÓW KOŁA PZW WĘDRZYN W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

 .

1. TEREN ZAWODÓW1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć głębokość nie mniejszą niż 1,0 m.


1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe.


1.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy
wyłączyć z wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.


1.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić w miarę

możliwości od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu,

powinna wynosić minimum 6 metrów.


1.5. W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw koła, klubu lub okręgu jako
zawody jednoczesne, każda kategoria powinna być rozgrywana w oddzielnym sektorze. Liczba stanowisk w sektorze powinna być równa liczbie zawodników startujących w danej kategorii.2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH


2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie.
Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu.
Dozwolone jest stosowanie kołowrotka. W zależności od kategorii wiekowej zawodów określonej przez organizatora obowiązują limity maksymalnej długości wędki:
- kadeci - 10,0m
- kobiety i juniorzy - 11,5m
- seniorzy - 13,0m.


2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „supporcie”   z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

 

 

2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu
z wędziskiem, niezależnie od stosowanej metody łowienia.


2.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Średnica obręczy siatki powinna wynosić minimum 40cm, a jej długość minimum 2,5 metra.
Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne.


2.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (tę decyzję podejmuje sędzia). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.


2.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty). Substancje samo utwardzające wolno stosować wyłącznie jednocześnie z przynętami naturalnymi. Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów na jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości powinna  być nawilżona, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem itp.  Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty i łowienia wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej).
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez sędziego.


2.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
- zanęta
ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości,
- zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.). Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk. Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince. Dopuszczalne jest nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) znad wody umieszczonym na szczytówce wędki. W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zastawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości wędki określonej w rozdziale II pkt. 2.1. W czasie nęcenia pojemnikiem znad wody
zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody.


3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW


3.1. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów (mężczyzn i kobiet), młodzieży (juniorów i juniorek), kadetów.

3.2. Losowanie stanowisk dla poszczególnych zawodników odbywa się w dniu zawodów, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów..


3.3. Czas trwania zawodów wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak były uznane za rozegrane, nie mogą trwać krócej niż 1,5 godziny. Zawody zostają przerwane jednym ustalonym wcześniej sygnałem.
W przypadku losowego przerwania  zawodów mistrzowskich przed upływem 1,5godz.,  zawody powinny zostać dokończone z uwzględnieniem dotychczasowego wyniku zawodnika.


3.4. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy
udają się przed wylosowane stanowiska i zatrzymują się przed nimi. W tym czasie
mogą przygotowywać się do zawodów i korzystać z pomocy innych osób.
Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał  na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,
- drugi sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie    i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,
- trzeci sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału.


3.5. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska .


3.6. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich
stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie
sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być
wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.
Zabrania się:
- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,
- używanie echosond,
- używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka.

 
3.7. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 2 i 3 sygnałem) nie wolno
korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. W czasie trwania

zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego,

zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za

pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone

elementy wędki i podać napoje chłodzące.


3.8. Po zakończeniu zawodów (po 3 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby
sędziemu kontrolnemu. Zawodnik  jest obecny przy ważeniu ryb.

Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb.


3.9. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich
trwania,
- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów, podczas mierzenia
gruntu lub po sygnale kończącym zawody,
- nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
- używanie wędki niezgodnej z wymogami regulaminu,
- nęcenie zanętą ciężką po drugim sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie
zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,
- łowienie  na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,
- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej
przyczyny.
- wnoszenie posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt i
przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów,
- nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy.
W całych zawodach:
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do
organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi
przez sędziego),
- łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza
godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów.4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH


4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu
ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

 
4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po
zważeniu zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać
ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.


4.3. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do
ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.5. PUNKTACJA


5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.


5.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod
ochroną, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów
jak waga ryb niewymiarowych i będących pod ochroną. Punkty te odliczane są od
ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych.


5.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem
kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.


 

 

*  Regulamin może ulec zmianie w poszczególnych punktach lub w całości tylko z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.

   Fakt zmiany regulaminu musi być ogłoszony minimum 2 godz. przed rozpoczęciem zawodów.

 

 

 

                                                                 ZARZĄD KOŁA PZW WĘDRZYN

                                                          

 

 


 

 

 

.